Privacy Policy

Adatkezelési nyilatkozat

A webáruház üzemeltetője (Animation Empire Kft.) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője az Animation Empire Kft. (székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 16-20.)

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzí­tésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számí­tógépének beállí­tásától függően - a böngésző és az operációs rendszer tí­pusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail cí­mét, jelszavát, szállí­tási cí­mét, telefonszámát. A további adatok megadása opcionális, a szolgáltatás ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehető. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti kapcsolatot szolgálja.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer tí­pusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az í­gy megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az adatok kezelője a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás készí­téséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosí­tására.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.
Az adatok kezelője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolí­tásáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kí­vül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előí­rt, kötelező adattovábbí­tásokra, amelyekre csak rendkí­vüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesí­tése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbí­tás jogalapja.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, cí­méről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.